علت درد خفیف قاعدگی بعد از زایمان چیست؟

چند عامل مختلف باعث درد خفیف قاعدگی بعد از زایمان می شوند. از جمله:

  • افزایش گرفتگی رحم
  • هورمون های شیردهی
  • بزرگ شدن حفره رحم بعد از زایمان که یعنی قسمت های بیشتری از دیواره رحم باید در دوران قاعدگی بریزد

پریود بعد از زایماناولین پریود بعد از زایمان معمولا با پریودهای قبل از حاملگی متفاوت است.