بهترین زمان حاملگی مجدد بعد از زایمان

به گفته دپارتمان بهداشت و خدمات انسانی ایالت متحده، فاصله بین دو حاملگی در بهترین حالت باید حداقل ۱۲ ماه باشد.

تحقیقات نشان می دهد خطر زایمان زودرس یا وزن پایین نوزاد در فواصل زمانی کمتر از ۶ ماه بیشتر از فاصله ۱۸ تا ۲۳ ماه است. فواصل زمانی بسیار کوتاه (کمتر از ۱۸ ماه) و بسیار طولانی (بالای ۶۰ ماه) نتایج منفی برای مادر و جنین به همراه داشته است.

حاملگی مجدد بعد از زایمانبهترین زمان برای حاملگی مجدد بعد از زایمان باید حداقل ۱۲ ماه باشد.