16 آذر 1396 | 608 بازدید

مقدمه(1)

امروزه روشهای تصویربر داری نوری، بخصوص تصویر برداری فلئورسنت بطور گسترده ای در تحقیقات پزشکی مورد استفاده قرار میگیرند.
16 آذر 1396 | 546 بازدید

مد تابشی و عبوری در FMI

روش FMI به دو صورت مد بازتابشي و عبوري استفاده مي شود. در مد بازتابشي منبع نوري و دوربين در يك سمت نمونه قرار مي گيرند.
06 بهمن 1395 | 1432 بازدید
01 بهمن 1395 | 588 بازدید

تصویربرداری نوری

تصویربرداری نوری به فلورسانس و بیولومینسانس تقسیم می شود.