24 تیر 1399 | 486 بازدید

از بیماری های سیستم عصبی مرکزی (پارکینسون) تصویربرداری شده است

در این پژوهش طی بررسی های in Vivo که در زمینه ی بیماری پارکینسون انجام شده، محققین نشان داده اند که میزان گیرنده های دوپامین استریاتال به صورت معنی داری متناسب با بیان آن در حالت ex Vivo می باشد.
15 تیر 1399 | 386 بازدید

از میکرو سی تی در درمان و تصویربرداری های tumorogenesis استفاده می شود

در سال 2010 در طی پژوهشی محققین برای بهره برداری بیشتر از قابلیت‌های تصویربرداری‌ها، دو مدالیته micro-CT و micro-DSA را در یک سیستم واحد ترکیب کردند تا داده‌های مورفولوژیکی و عملکردی را از تومور به طور هم زمان بدست آورند. سپس مشخصات این سیستم را به طور کامل در مقاله شان شرح دادند. این روش تصویربرداری می تواند برای درک بهتر آنژیوژنز تومور مورد استفاده قرار گیرد و زمینه ای برای ارزیابی روش‌های درمانی ضد رگ زایی (anti-angiogenic) باشد.
03 تیر 1399 | 451 بازدید

استفاده همزمان از سیستم های تصویربرداری در مطالعات پیش بالینی امکان مطالعات دقیق تری را فراهم می کند.

استفاده همزمان از سیستم های تصویربرداری در مطالعات پیش بالینی امکان مطالعات دقیق تری را فراهم می کند استفاده از سیستم های تصویربرداری در مطالعات پیش بالینی این امکان را فراهم می کند که محققین بر روی بیماری ها مطالعات دقیق تری از قبیل تشخیص به موقع، پاسخ به درمان و پیشرفت بیماری در سطح مولکولی، انجام دهند.
23 آبان 1398 | 402 بازدید

برگزاری كارگاه آموزشی اصول عملکرد و کاربردهای سیستم تصویربرداری in vivo میکرواسپکت در تحقیقات پیش‌بالینی

كارگاه "آموزشی اصول عملکرد و کاربردهای سیستم تصویربرداری in vivo میکرواسپکت در تحقیقات پیش‌بالینی" در تاریخ 23 و 24 آبان ماه در آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار گردید
16 دی 1397 | 462 بازدید

در آزمایشگاه پیش بالینی برای اولین بار حجم تومور و روند پیشرفت آن در فاز پیش بالینی تخمین زده شد.

در آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران (TPCF) در انجام پژوهشی، با استفاده از روش‌های تصویربرداری مولکولی، پیشرفت حجم تومور و رابطه‌ی بین مصرف گلوکز و مشخصات شیمیایی آن بررسی شد.