تصویربرداری به روش اسپکت

30 آذر 1396 | 4771 بازدید
تصویربرداری به روش اسپکت یکی از روش های غیر تهاجمی در پزشکی به شمار می‌رود که به طور گسترده ای جهت تشخیص بیماری های مختلف استفاده می‌شود.
تصویربرداری به روش اسپکت

توسعه تصویربرداری توموگرافی یا مقطعی انتشاری ، نمونه خوبی از ادغام تعدادی از رشته های علمی و پزشکی جهت تولید یک تکنیک تصویربرداری مؤثر است. در این نوع تصویربرداری، هر تصویر نتیجه نهایی تولید فیزیکی یک رادیونوکلئید ، برچسب زدن آن با یک ردیاب شیمیایی ، تجویز لیگاند حاصل به بیمار، تشخیص رادیواکتیویته منتشر شده با استفاده از یک اسکنر و بازسازی اطلاعات از آشکارسازهای اسکنر برای تولید مجدد توزیع رادیونوکلئید به شکل گرافیکی خواهد بود. دو روش مختلف برای توموگرافی انتشار وجود دارد که در این بخش در مورد تصویر برداری مقطعی انتشاری تک فوتون توضیحات کلی ارائه خواهد شد که برپایه گسیل پرتوهای گاما از رادیو داروهای متنوع می‌باشد. تصویربرداری به روش اسپکت  ( SPECT ) یکی از روش‌های غیرتهاجمی در پزشکی هسته‌ای به شمار می‌رود که به طور گسترده‌ای جهت تشخیص بیماری‌های مختلف استفاده می‌شود.

در این روش تصویربرداری،از مشخصات بیوکینتیک رادیوداروها برای تصویربرداری فیزولوژیکی و یا فرآیند عملکردی بیماران استفاده می‌شود. براساس ویژگی‌های رادیودارو و وضعیت بیمار،جذب در ارگان‌های مختلف صورت گرفته ،کسری از فوتون ها ازمیان بافت نرم احاطه شده عبور کرده و نهایتا توسط دوربین گاما آشکارسازی می‌شوند. یک دوربین گاما شامل یک تخت، و یک گانتری چرخان شامل یک تا سه آشکارساز می‌باشد. هر سر آشکارساز شامل کلیماتور، سوسوزن، ردیفی از تیوب های تکثیرکننده‌ی فوتونی و مدارات موقعیت سنج می ‌باشند. پرتوهای گامایی که وارد دوربین می‌شوند از آرایه‌ی کلیماتوری نیز عبور می‌کنند و این کلیماتورها به گونه‌ای طراحی شده‌اند که فقط فوتون های عمود بر صفحه پروجکشن را عبور می‌دهند. وجود کلیماتور ها به این دلیل ضروری است که کریستال آشکارساز خود قادر به تعیین موقعیت گسیل فوتون نمی‌باشد. بدون داشتن اطلاعات مربوط به جهت ، بازسازی توزیع فضایی ردیاب در بدن غیر ممکن می‌باشد. دوربین گاما با چرخش به دور نمونه مورد نظر تصاویری در زاوایای مختلف جمع آوری می‌کند.هر پروجکشن دو بعدی نمایی از توزیع 3 بعدی ردیاب درون بدن ارائه می‌دهد. در تحقیقات پیش بالینی نیاز به سیستم با رزولوشن بالا به دلیل اندازه کوچک نمونه های مورد تصویربرداری می‌باشد. سیستم تصویربرداری اسپکت حیوانی سیستمی است که باید تصاویر سه بعدی با رزولوشن بالا از فعالیت های فیزیولوژیکی حیوانات آزمایشگاهی فراهم نماید. سیستم Micro SPECT نصب شده در آزمایشگاه جامع پیش بالینی (TPCF)  بالاترین عملکرد و تطبیق‌پذیری را برای نیازهای تحقیقاتی تصویربرداری پیش‌بالینی از جمله تحقیقات علمی در کشف و توسعه داروها فراهم می‌کند.  این سیستم با تخمین توزیع رادیو دارو در بدن حیوان و عملکرد متابولیک و فیزیولوژیک بدن حیوان را ارزیابی می‌نماید، بنابراین این تصاویر می‌تواند در تشخیص، ارزیابی، تخمین میزان پیشرفت تومورها، ضایعه ها و عملکرد ارگان‌های مختلف مورد استفاده قرار‌گیرد. این سیستم پیش‌بالینی جهت تامین اهداف تحقیقاتی نظیر تولید و ارزیابی رادیوداروها ،تخمین میزان موفقیت تکنیک های مختلف بازسازی تصاویر نیز به کار گرفته شود. تصویربرداری حیوانات کوچک حوزه نوظهوری در تحقیقات مختلف بیومدیکال مانند: نورولوژی، آنکولوژی، کاردیولوژی، ایمونولوژی و بیولوژی عفونی است.